Przepisy w zakresie oc komunikacyjnego reguluje Ustawą z dn. 22 maja 2003r. o ubezpieczenia obowiązkowych , Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz.U. 03.124.1152 z późniejszymi zmianami ).

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Zakres ubezpieczenia reguluje ustawa.

Umowy zawierane są na okres 12 miesięcy i są automatycznie przedłużane. Jeżeli chcesz zmienić ubezpieczyciela i przenieść umowę ubezpieczenia OC pojazdu do innego zakładu ubezpieczeń, musisz najpóźniej na jeden dzień przed końcem aktualnego okresu ubezpieczenia OC, powiadomić na piśmie dotychczasowego ubezpieczyciela o jej wypowiedzeniu.

Co to znaczy wypowiedzieć umowę najpóźniej na jeden dzień przed …

Jeżeli wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC pojazdu dostarczysz ubezpieczycielowi osobiście w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel potwierdzi Ci przyjęcie wypowiedzenia, to wypowiedzenie umowy OC pojazdu będzie skuteczne.

Jeżeli wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC pojazdu prześlesz listem poleconym należy to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem, w tym przypadku nie ma znaczenia data nadania listu tylko data doręczenia,

istnieje ryzyko, że wypowiedzenie wpłynie do ubezpieczyciela po ustawowym terminie i jeżeli w międzyczasie podpisałeś umowę ubezpieczenia OC pojazdu z nowym zakładem ubezpieczeń to masz dwie polisy OC i płacisz podwójnie.

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA – ZNIŻKI ZWYŻKI SKŁADKI

Jeżeli wypowiadasz umowę ubezpieczenia OC pojazdu nie zapomnij zażądać od dotychczasowego zakładu ubezpieczeń wystawienia zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia. Zaświadczenie będzie Ci potrzebne, jeżeli masz wypracowane zniżki i chcesz żeby nowy ubezpieczyciel uwzględnił je przy naliczaniu składki za ubezpieczenie. Przy braku takiego zaświadczenia, narażasz się na zwyżkę w składce za ubezpieczenie OC pojazdu.

Wystawione przez dotychczasowy zakład ubezpieczeń zaświadczenie ma zawierać informację o liczbie lat bezszkodowej jazdy w ubezpieczeniu OC (nie % zniżki).

SPRZEDAŻ / KUPNO POJAZDU

W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy.

Jako kupujący możesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC samochodu, masz na to dwa terminy. Pierwszy, przed upływem 30 dni od daty zakupu pojazdu, umowa ubezpieczenia rozwiąże się wtedy po 30 dniach od daty jego kupna. Drugi, najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu na jaki umowa ubezpieczenia była zawarta, umowa ubezpieczenia rozwiąże się wówczas z upływem tego okresu.

Jeżeli w pierwszym terminie nie wypowiesz umowy ubezpieczenia OC pojazdu, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki, poczynając od dnia kupna samochodu, z uwzględnieniem przysługujących Ci zniżek oraz zwyżek, w ramach obowiązującej taryfy składek za ubezpieczenie OC pojazdu. W przypadku gdy złożysz wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do jej dokonania.

Pamiętaj, że jeżeli wypowiesz umowę ubezpieczenia OC pojazdu, musisz zawrzeć nową najpóźniej w ostatnim dniu przed rozwiązaniem się umowy wypowiedzianej.

W razie gdy kupiłeś samochód, na który sprzedający wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC pojazdu, zobowiązany jesteś zawrzeć umowę ubezpieczenia w dniu jego nabycia.

Sprzedający pojazd ma obowiązek przekazania Ci polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia OC oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia sprzedaży, o tym fakcie wraz z Twoimi danymi osobowymi. Do tego czasu ponosi On wraz z Tobą odpowiedzialność solidarną wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej należnej za okres do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń. Jednak skutki wyrządzenia szkody po dniu zakupu samochodu obciążają wyłącznie Ciebie jako nabywcę.1