W jakim celu zawierana jest umowa ubezpieczenia?

W życiu każdego człowieka zdarzają się sytuacje, w wyniku których zupełnie nieoczekiwanie potrzebujemy dodatkowych, nieprzewidzianych środków finansowych. Pracownicze ubezpieczenie na życie jest najbardziej optymalnym sposobem, w którym ponosząc koszty rzędu kilkunastu do kilkudziesięciu złotych miesięcznie zabezpieczamy świadczenie w wysokości kilkuset, kilkunastu a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń, UNIQA zobowiązane jest do wypłaty świadczenia, które zostanie wykorzystane np. na zakup leków, fachową opiekę medyczną, rehabilitację, uzupełnienie zasiłku chorobowego, zabezpieczenie kosztów pogrzebu, uzupełnienie zmniejszonych dochodów, spłatę ewentualnych kredytów konsumpcyjnych, zabezpieczenie środków na naukę dzieci.

Kto jest odbiorcą?

Pracownicze ubezpieczenie na życie skierowane jest do pracodawców, którzy chcą dodatkowo wynagrodzić swoich pracowników poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia na ich rzecz lub bezpośrednio do pracowników jako grupy osób zatrudnionych w zakładzie pracy oraz do członków stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek statutowych (podlegających rejestracji w KRS).

Dzięki szerokiemu wachlarzowi zdarzeń ubezpieczeniowych oraz konstrukcji ubezpieczenia, zakres umowy ubezpieczenia zostaje dopasowany do potrzeb i oczekiwań klientów. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczonego i jego najbliższych: małżonka, dzieci, rodziców i teściów.

Ubezpieczony zostaje objęty odpowiedzialnością UNIQA z tytułu ciężkich zachorowań, operacji chirurgicznych i pobytu w szpitalu bez wymogu wypełniania ankiety medycznej i wykonywania dodatkowych badań medycznych.

Jakie zdarzenia wchodzą w zakres odpowiedzialności UNIQA?

Zdarzenia dotyczące ubezpieczonego:

 • Zgon
 • Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku
 • Zgon w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • Trwała niezdolność do pracy w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku
 • Pobyt w szpitalu w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku
 • Pobyt w szpitalu w wyniku choroby
 • Ciężkie zachorowania
 • Operacje chirurgiczne
 • Pobyt w szpitalu po zabiegu chirurgicznym (świadczenie rekonwalescencyjne)

Zdarzenia dotyczące współubezpieczonych:

Małżonka ubezpieczonego:

 • Zgon
 • Zgon w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków

Dzieci ubezpieczonego:

 • Urodzenie się dziecka żywego
 • Urodzenie dziecka martwego
 • Zgon dziecka
 • Urodzenie się dzieci w wyniku ciąży mnogiej
 • Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego
 • Ślub dziecka

Rodziców i teściów ubezpieczonego:

 • Zgon rodziców
 • Zgon teściów

Jak wyliczana jest składka?

Składka kalkulowana jest na podstawie wieku i płci przystępujących do umowy ubezpieczenia w relacji do wybranego zakresu zdarzeń i sumy ubezpieczenia. Wszyscy ubezpieczeni w danej grupie opłacają składkę w tej samej wysokości.

Ważne!

Wszystkich ubezpieczonych w grupie obowiązuje ten sam zakres świadczeń . W przypadku rozwiązania umowy o pracę umowa ubezpieczenia może być kontynuowana indywidualnie.
Uwaga!!!

Jeżeli umowa ubezpieczenia zostanie zawarta przez pracodawcę na rzecz pracowników to w przypadku zgonu ubezpieczonego według zapisów Kodeksu Pracy, pracodawca zwolniony jest z wypłaty odprawy pośmiertnej przysługującej rodzinie ubezpieczonego. Składka ubezpieczeniowa, opłacana przez pracodawcę z tytułu ubezpieczenia pracowników, według zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 z późniejszymi zmianami, stanowi koszty uzyskania przychodu dla pracodawcy art.16 pkt.59; dla pracownika natomiast jest wynagrodzeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym – art.12 ust.1

Produkt dostępny w ofercie

UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.
OWU

Rodzina & Odpowiedzialność – Pracownicze ubezpieczenie na życie

http://www.uniqa.pl/uniqa_pl/cms/business/person_insurance/goup_employee/index.jsp