Zgodnie z ustawą z d. 22 maja 2003r. o ubezpieczenia obowiązkowych , Ubezpieczeniowym Fudnuszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz.U. 03.124.1152 z późniejszymi zmianami ) rolnik zobowiązany jest  do zawarcia:

  • Ubezpieczenia OC rolników
  • Ubezpieczenia budynków rolniczych

Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci : ognia , huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego , gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna , eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego.

Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika,  są zobowiązani do odszkodowania za wyrządzoną szkodę, w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego , której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.
Odszkodowanie z OC rolnika przysługuje również , jeżeli szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa.
Odszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej osoby odpowiedzialnej, najwyżej  jednak do ustalonej w umowie  sumy gwarancyjnej :

  • w przypadku szkód na osobie – 1.500.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę  poszkodowanych
  • w przypadku szkód w mieniu – 300.000 euro  w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę  poszkodowanych.